Relacje Międzykulturowe w Turystyce. Projekt ReMiT realizowany w Instytucie Studiów Międzykulturowych

Celem projektu jest dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Studentek i Studentów do potrzeb rynku pracy. Kształcenie odbywać się będzie w zakresie relacji międzykulturowych w turystyce z uwzględnieniem i naciskiem na wymogi współczesnego rynku pracy. Aby osiągnąć ten cel w ramach projektu tworzony jest program dla specjalizacji Relacje międzykulturowe w turystyce o profilu ogólnoakademickim w oparciu o analizy i potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, we współpracy z pracodawcami.

Szczegółowy opis znaleźć można na stronie: http://www.ism.uj.edu.pl/remit/

Zapraszamy też do odwiedzenia naszego profilu: https://www.facebook.com/remitUJ/ i kontaktu: remit@uj.edu.pl

Projekt „ReMiT – Relacje Międzykulturowe w Turystyce. Nowatorska specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” realizowany na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-N136/16-00, z dnia 12.01.2017 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu, dr Magdaleną Banaszkiewicz, In-stytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kra-ków, e-mail: m.banaszkiewicz@uj.edu.pl.

Data opublikowania: 20.04.2017
Osoba publikująca: Patrycja Niedźwiedzka