Komisje i zespoły robocze

» Komisja ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i nauki WSMiP UJ.

Komisja zajmuje się sprawami szeroko pojętej działalności naukowej, w tym pozyskiwania funduszy na badania oraz podtrzymywaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej na poziomie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

» Wydziałowy Zespół ds. Promocji

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Porębski, prodziekan ds. finansowych WSMiP UJ

Podstawowym zadaniem Zespołu jest docieranie z informacją o działalności dydaktycznej, edukacyjnej i naukowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do szkół średnich oraz do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Dokonuje się to poprzez przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych (filmy, ulotki, gadżety), udział przedstawicieli Wydziału w dorocznych wydarzeniach promocyjnych (Dni Otwarte UJ, Festiwal Nauki, targi edukacyjne), jak i przez obecność w mediach.

Zespół wypracował także i realizuje kilka stałych projektów promocyjnych: esej na tematy politologiczne i kulturoznawcze, „Azymut Liceum" (wizyty w zainteresowanych liceach w całej Polsce), prezentacje w wyższych szkołach zawodowych, konkurs wiedzy o współczesnych zagadnieniach politycznych i społecznych Polski, Europy i świata (inauguracja jesienią 2015).

W skład Zespołu wchodzą: dr hab. Andrzej Porębski, prodziekan ds. finansowych WSMiP UJ jako przewodniczący oraz przedstawiciele wszystkich jednostek Wydziału.